top of page

Layer of protection analysis (LOPA) – guidance in use of numerical data

Updated: Oct 21, 2022

ORS Consulting and Tapora System Safety have, on behalf of Sweden’s foremost association for process safety IPS (Intressentföreningen för Processäkerhet), developed a guidance document for use of numerical data in Layer of Protection Analyses (LOPA).


ORS Consulting har under de senaste månaderna arbetat med vägledning för val av numerisk data i skyddsbarriäranalyser (LOPA). Arbetet har utförts åt Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS) och har mynnat ut i ett vägledande dokument som kommer att göras tillgängligt för IPS medlemmar inom kort. Dokumentet har tagits fram i samarbete med Tapora System Safety, där ORS tagit ansvar för de tekniska bitarna och Tapora för de bitar som rör den mänskliga faktorn.


Skyddsbarriäranalysen är en semi-kvantitativ riskanalys som i grunden baseras på numerisk data i form av frekvenser och sannolikheter för relevanta avvikelser, barriärer, förutsättnings- och eskaleringsfaktorer. Det kan dock vara resurskrävande att finna väl belagd numerisk data, och det är långt ifrån alla företag och organisationer som har interna dokument till hands som stöd till användaren. Det är med bakgrund av detta som ORS blivit ombedda att utveckla ett vägledande dokument vid val av numerisk data i skyddsbarriäranalyser. Dokumentet är tänkt att användas på generell basis inom processindustrin och är baserat på den terminologi som används i IPS överordnade dokument, ’SIL i Praktiken – Introduktion och SIL-bestämning’, för att underlätta för användaren.


Dokumentet har utvecklats som en metastudie där ORS samlat in numerisk data från ett antal välrenommerade källor inom processindustrin. Urvalet har gjorts av ORS baserat på den gedigna bakgrund vi har i att leda skyddsbarriäranalyser, främst inom olje- och gasindustrin. En referensgrupp utsedd av IPS har kontinuerligt granskat arbetet. Dokumentet är ett praktiskt verktyg som ger vägledning inom följande faktorer:


– Avvikelsefrekvenser; – Felsannolikheter för olika barriärer; – Sannolikheter för förutsättningsfaktorer; – Sannolikheter för eskaleringsfaktorer.


Dokumentet innehåller även ett exempel på en skyddsbarriäranalys skapad på IPS mall för skyddsbarriäranalyser komplett med referenser till relevanta tabeller.

Image by Thought Catalog

SUBSCRIBE TO RECEIEVE OUR NEWS & INSIGHTS

Thanks for submitting!

© 2022 ORS Consulting. All Rights Reserved.

bottom of page